Zarząd Powiatu

"BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.

Serwis internetowy Biuletunu Informacji Publicznej został utworzony zgodnie z wymogami ustawy o dostępie
do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198). oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
 1. uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 2. wglądu do dokumentów urzędowych,
 3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie. Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
 1. ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
 3. wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej (czyli nie wymaga przetwarzania), osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje sie organ lub osobę, które dokonały wyłaczenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę, podmiot w interesie, którego dokonano wyłaczenia jawności USTAWA o ochronie danych osobowych. oraz Dz.U.01.130.1450 USTAWA o podpisie elektronicznym.z dnia 18 września 2001 r.

Udzielanie informacji publicznej na wniosek:
 1. Wymagane dokumenty:
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej. - Druk do pobrania
 2. Opłaty:
  Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  Sekretariat Starostwa Powiatowego - adresowany wyłącznie do Starosty
 4. Termin załatwienia sprawy:
  Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 5. Jednostka odpowiedzialna za przygotowanie odpowiedzi:
  Wydział Organizacyjny
 6. Tryb odwoławczy:
  W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.
 7. Podstawa prawna:
  Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, na której udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot zobowiazany do tego ww ustawą.

"Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej niniejszego serwisu internetowego.

W lewym panelu ekranu znajduje sie menu, czyli wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP oraz moduł wyszukujący, czyli element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.

Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również mozliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres www.bip.gov.pl - według menu podmiotowego lub przedmiotowego.

W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną (zakres i szczegóły podane są w rozporzadzeniu).

Stosowane oznaczenia dokumentów:

 - formularz elektroniczny, do wypełnienia
 - dokument w formacie "pdf" (np. Adobe Reader)
 - dokument w formacie "doc" (np. MS Word)
 - dokument w formacie "txt" (np. Windows Notatnik)
 - dokument przygotowany bezpośrednio do druku
 - dodatkowe informacje - Statystyka tygodniowa

 - Statystyka miesięczna

 - Statystyka za pierwszy kwartał

 - Statystyka za drugi kwartał

 - Statystyka za trzeci kwartał

 - Statystyka Statystyka za czwarty kwartał


www.powiatboleslawiecki.pl

© Powiat Bolesławiecki 2003-2010
Data powstania serwisu: 2003-08-11
Data ostatniej zmiany w serwisie: 2019-10-15
Data ostatniej aktualizacji bazy: 2017-11-15

Licznik odwiedzin:

odtwarzanie danych