Informacje
REJESTR DOKUMENTÓW

 •  - z dnia 2012-02-17  udostępniono: 2012-02-17
Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2012 roku w zakresie kultury i kultury fizycznej.

 •  ROŚ.6341.4.2012 z dnia 2012-02-09  udostępniono: 2012-02-09
w sprawie wydania na rzecz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Krakowskiej 28:

1. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi (rowu przy drodze wojewódzkiej nr 357 - działka nr 69 w obrębie Tomisław, gmina Osiecznica), za pomocą systemu kanalizacji deszczowej, oczyszczonych wód opadowych pochodzących z odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 357 i projektowanego chodnika oraz częściowo z dwóch dróg gminnych (działki nr 172 i 178 w obrębie Tomisław),

2. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego na działce nr 69 w obrębie Tomisław, odprowadzającego wody opadowe do ziemi (rowu przydrożnego).

 •  ROS.6341.2.2012 z dnia 2012-02-08  udostępniono: 2012-02-08
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych ze studni wierconej nr 7 zlokalizowanej działce nr 27/30 w obrębie 14 miasta Bolesławiec na potrzeby szpitala oraz potrzeby bytowo-gospodarcze mieszkańców lokali sąsiednich, przyłączonych do sieci szpitalnej

 •  ROŚ.6341.5.2012 z dnia 2012-01-30  udostępniono: 2012-01-30
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście elektroenergetyczną linią kablową 20kV pod dnem cieku Brenna w kilometrze 22+090, działka nr 36 w obrębie Wilczy Las, gmina Warta Bolesławiecka

 •  DT-D.II.8030.1.2012 z dnia 2012-01-27  udostępniono: 2012-01-27
w sprawie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, przewozów osób kolejkami turystycznymi i innych imprez

 •  EKS. 524.1.2012 z dnia 2012-01-26  udostępniono: 2012-01-26
Na podstawie § 14 ust. 3 Uchwały nr XI/72/ll Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r. - Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zaprasza do wskazywania kandydatów na przedstawicieli podmiotów programu do pracy w komisji konkursowej.

 •  SU-0746-1-5-89/12 z dnia 2012-01-16  udostępniono: 2012-01-16
Nadleśnictwo Świętoszów zawiadamia właścicieli Lasów Niepaństwowych położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa o projekcie "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 •  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z dnia 2011-12-29  udostępniono: 2011-12-29
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2012 roku w zakresie upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej

 •   z dnia 2011-12-02  udostępniono: 2011-12-02
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

 •  ROŚ.6341.39.2011 z dnia 2011-12-02  udostępniono: 2011-12-02
Informacja Starosty Bolesławieckiego, że na wniosek Przedsiębiorstwa INWESTBOIT Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Jaworowej 15a, działającego w imieniu i z upoważnienia Nadleśnictwa Lwówek Śląski z siedzibą w Lwówku Śląskim przy ul. Obrońców Pokoju 2, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 •  ROŚ.6341.41.2011 z dnia 2011-11-14  udostępniono: 2011-11-14
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Kazimierza Smolarczyka z Biura Projektowo-Wykonawczego "HYDROTECHNIKA" z siedzibą w Legnicy przy ul. Asnyka 11 ki. 3 m 12, działającego w imieniu i z upoważnienia Nadleśnictwa Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu przy ul. M. Brody 2a, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 •  ROŚ.6341.40.2011 z dnia 2011-11-03  udostępniono: 2011-11-03
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Kazimierza Smolarczyka z Biura Projektowo-Wykonawczego "HYDROTECHNIKA" z siedzibą w Legnicy przy ul. Asnyka 11 ki. 3 m 12, działającego w imieniu i z upoważnienia Nadleśnictwa Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu przy ul. M. Brody 2a, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 •  ROŚ.6341.37.2011 z dnia 2011-10-12  udostępniono: 2011-10-12
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Kazimierza Smolarczyka z Biura Projektowo-Wykonawczego "HYDROTECHNIKA" z siedzibą w Legnicy przy ul. Asnyka 11 ki. 3 m 12, działającego w imieniu i z upoważnienia Nadleśnictwa Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu przy ul. M. Brody 2a, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 •  ROŚ.6341.35.2011 z dnia 2011-10-12  udostępniono: 2011-10-12
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Kazimierza Smolarczyka z Biura Projektowo-Wykonawczego "HYDROTECHNIKA" z siedzibą w Legnicy przy ul. Asnyka 11 ki. 3 m 12, działającego w imieniu i z upoważnienia Nadleśnictwa Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu przy ul. M. Brody 2a, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 •  ROŚ.6341.36.2011 z dnia 2011-09-30  udostępniono: 2011-09-30
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację studni wierconej nr 1 o głębokości 50 m, zlokalizowanej na terenie Kopalni Ołdrzychów gmina Nowogrodziec (działka nr 29 w obrębie 2 miasta Nowogrodziec).

 •  ROŚ.6341.30.2011 z dnia 2011-09-13  udostępniono: 2011-09-13
w sprawie:

1. cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na pobór wody podziemnej z ujęcia w miejscowości Różyniec oraz na odprowadzanie popłuczyn po ich oczyszczeniu do rowu melioracji szczegółowej - decyzja Wojewody Legnickiego z dnia 18.05.1998 r.

2. wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:
poboru wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Różyniec z utworów trzeciorzędowych zasilanego ze studni nr 1,2 i 3 (działka nr 3 w obrębie Różyniec, gmina Gromadka), odprowadzania do ziemi (rowu przydrożnego - działka nr 366 w obrębie Krzyżowa), za pomocą istniejącego wylotu, ścieków (wód popłucznych) pochodzących z płukania filtrów na stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowości Krzyżowa

 •  ROŚ.6341.29.2011 z dnia 2011-09-13  udostępniono: 2011-09-13
w sprawie:

1. cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na pobór wody podziemnej z ujęcia w miejscowości Gromadka oraz na odprowadzanie popłuczyn po ich oczyszczeniu do rowu melioracji szczegółowej - decyzja Wojewody Legnickiego z dnia 18.05.1998 r.

2. wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:
poboru wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Gromadka z utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych zasilanego ze studni nr 1 i 2 (działki nr 680/93 i 682 w obrębie Gromadka), odprowadzania do potoku Siekierna w kilometrze 1+065, poprzez rów melioracyjny R-1, ścieków (wód popłucznych) pochodzących z płukania filtrów na stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowości Gromadka

 •  ROŚ.6341.34.2011 z dnia 2011-08-31  udostępniono: 2011-08-31
w sprawie wydania:
1. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych ze studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej na działce nr 421/11 w obrębie Łubków, gmina Warta Bolesławiecka

2. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. zabudowy studni głębinowej nr 1 poprzez montaż urządzeń służących do poboru wody wraz z armaturą

 •  ROŚ.6341.33.2011 z dnia 2011-08-30  udostępniono: 2011-08-30
Informacja Starosty Bolesławieckiegow sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z samoobsługowej myjni samochodowej, zlokalizowanej na działce nr 95/4 w obrębie 10 miasta Bolesławiec

 •  EKS z dnia 2011-08-23  udostępniono: 2011-08-23
Oferta Polskiego Klubu Ekologicznego - Okręg Dolnośląski złożona w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 ze zm.)

 •  ROŚ.6341.28.2011 z dnia 2011-08-19  udostępniono: 2011-08-19
Informacja Starosty Bolesławieckiego w sprawie wydania pozwoleni wodnoprawnego na wniosek Pana Kazimierza Smolarczyka z Biura Projektowo-Wykonawczego "HYDROTECHNIKA" z siedzibą w Legnicy

 •  ORG.2613.2.2.2011 z dnia 2011-08-16  udostępniono: 2011-08-16
Ogłoszenie o sprzedaży w drodze licytacji samochodu osobowego marki mercedes - benz 290 gd 461 2.9 r. prod. 1994

 •  ROŚ.4200.81.2011 z dnia 2011-08-09  udostępniono: 2011-08-09
Zawiadomienie, że decyzją z dnia 29 lipca 2011 r., znak: DOOś-idk.4200.81.2011JSz.l, Generalny Dyrektor ochrony środowiska utrzymał w mocy decyzję własną z dnia 29 marca 2011 r., znak: DOOś-idk.4200.48.2011JSz-l, odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2006 r., znak SR.III.6613-5/37/AK/06, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A4 Zgorzelec-Krzyżowa.

 •  ROŚ.6341.26.2011 z dnia 2011-07-26  udostępniono: 2011-07-26
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego w km 0+094 (działka nr 129 w obrębie Parowa, gmina Osiecznica) w zakresie wykonania przepustu rurowego o długości 7 m w ramach budowy zjazdu indywidualnego z działki nr 123 poprzez działkę nr 128 i 129 w obrębie Parowa, gmina Osiecznica.

 •  EKS z dnia 2011-07-21  udostępniono: 2011-07-21
ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2011 roku w zakresie kultury i kultury fizycznej


1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11|
liczba znalezionych dokumentów - 253 na - 11 stronach
Archiwum
• 1998-2002 - pierwsza kadencja• 2002-2006 - druga kadencja• 2006-2010 - trzecia kadencja

www.powiatboleslawiecki.pl

© Powiat Bolesławiecki 2003-2010
Data powstania serwisu: 2003-08-11
Data ostatniej zmiany w serwisie: 2019-10-15
Data ostatniej aktualizacji bazy: 2017-11-15

Licznik odwiedzin:

odtwarzanie danych